«Necə ki yazılıb: "Saleh olan yoxdur, Bir nəfər belə, yoxdur".»   Romalılara 3:10

   «Çünki hamı günah edib, Həqq-Təala izzətindən məhrum olub.»   Romalılara 3:23

   «Çünki günahın əvəzi ölümdür, Həqq-Təala ən’amı isə Rəbbimiz Məsih İsada olan əbədi həyatdır.»   Romalılara 6:23

   «Lakin Həqq-Təala bizə olan məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ günahkar ola-ola Məsih bizim uğrumuzda öldü.»   Romalılara 5:8

   «Çünki Həqq-Təala dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu ona verdi; bunu etdi ki, Ona iman edənlərin heç biri həlak olmasın, hamısı əbədi həyata malik olsun.»   Yəhya 3:16

   «Amma günahlarimizi e’tiraf ediriksə, Həqq-Təala sadiq və ədalətli olduğu üçün günahlarimizi bağişlayacaq və bizi hər haqsizliqdan təmizləyəcək.»   1 Yəhya 1:9

   «Əgər sən İsanın Rəbb olduğunu dilinlə bildirib Həqq-Təala Onu ölülər arasından diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas olacaqsan.  Çünki insan ürəkdən iman etməklə saleh sayılır, imanını dili ilə bildirməklə xilas olur.»   Romalılara 10:9-10

   «Lakin Onu qəbul edənlərin hamısına, adına iman edənlərə Həqq-Təala övladları olmaq səlahiyyətini verdi.»   Yəhya 1:12

   «İsa ona dedi: "Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Mənim vasitəçiliyim olmasa, heç kəs Atanın yanına gələ bilməz".»   Yəhya 14:6

   «Ata ölüləri dirildib onlara həyat verdiyi kimi Oğul da istədiyi kəslərə həyat verir.»   Yəhya 5:21

   «Çünki iman vasitəsilə, lütflə xilas oldunuz. Bu, sizin nailiyyətiniz deyil, Həqq-Təala hədiyyəsidir.  Əməllərə əsaslanmir, ona görə qoy heç kim öyünməsin.»   Efeslilərə 2:8-9

   «Indi qardaşlar, sizə bəyan etdiyim və qəbul edib əsaslandiğiniz Müjdəni yadiniza salmaq istəyirəm. ...  Özümün də qəbul etdiyim bu ən əhəmiyyətli tə’limi sizə çatdirdim: Müqəddəs Yazilara uyğun olaraq Məsih günahlarimiz üçün öldü,  dəfn olundu və Müqəddəs Yazilara uyğun olaraq üçüncü gün dirildi. »   1 Korinflilərə 15:1,3-4

   «Beləliklə, günahlarinizi bir-birinizə e’tiraf edin və bir-biriniz üçün dua edin ki, şəfa tapasiniz. Saleh adamin duasi çox güclü və tə’sirlidir.»   Yaqub 5:16

   «Ey sevimlilər, bir-birimizi sevək, çünki məhəbbət Həqq-Təala gəlir. Sevən hər kəs də Həqq-Təala doğulub və Həqq-Təala taniyir.  Sevməyən kəs Həqq-Təala tanimir, çünki AHəqq-Təala

   «Beləliklə, siz, ey sevimlilər, bunu əvvəlcədən bilib pozğun adamlar sizi aldadaraq yoldan azdirmasin və sabit vəziyyətinizdən ayrilmayasiniz deyə özünüzü qoruyun.  Lakin Rəbbimiz və Xilaskarimiz Isa Məsihin lütfündə və Onu tanimaqda böyüyün. Ona indi və əbədi olaraq izzət olsun! Amin.»   2 Peter 3:17-18