Banal na Kasuratan

 

Ta an gabos nagkasala, asin dai nakaabot kan kamurawayan nin Dios; Taga-Roma 3:23

Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan; alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dai nin katapusan dian ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan. Taga-Roma 6:23

Ta huli sa biyaya kamo nakaligtas huli sa pagtubod; asin iyan bakong hale sa saindo, kundi balaog nin Dios; Bakong huli sa magña guibo, tagñaning dai nin siisay man na managsag. Taga-Efeso 2:8-9

Alagad an publicano na nakatindog sa harayo, habo gñaning tumingkalag kan saiyang magña mata sa lagñit; kundi nagtumbok sa saiyang daghan, na an sabi, Dios, kaherake ako na parakasala. Lucas 18:13

Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao nia an saiyang Aking bogtong, tagñaning an siisay man na minatubod sa saiya dai mapahamak, kundi magkaigua nin buhay na dai nin katapusan. Huli ta an Dios dai nagsogo kan sayang Aki sa kinaban na magsilot kan kinaban; kundi tagñaning an kinaban ikaligtas huli saiya. Juan 3:16-17

Dai nin sugot na nadatong saindo kundi an matatagal, sana nin tauo: alagad an Dios maimbod, na dai kamo itotogot na masugotan nin labi kan maaagod nindo; kundi matao sia, kaiba kan sugot, nin luluasan, tagñaning makatagal kamo. 1 Taga-Corinto 10:13

Huli ta ako minatubod, na minsan an kagadanan, ni an buhay, ni an angel, ni an magña principado, ni an magña uya na, ni an magña madatong pa, ni an magña kapangyarihan, Ni an kalangkawan, ni an karaTaga-Roman, ni an anoman na linalang, dai makakapabulag sato sa pagkamoot nin Dios, na yaon ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan. Taga-Roma 8:38-39

Huli ta si Cristo iyo an kaotoban kan katogonan sa katanosan sa lambang saro na minatubod. Taga-Roma 10:4

(Huli ta sia nagasasabi, Sa kapanahonan hinimate taka, Asin sa aldao nin kaligtasan tinabagñan taka: uya, gñunian an kapanahonan; uya, gñunian an aldao nin kaligtasan): 2 Taga-Corinto 6:2

Kan madagñog ninda ini, sinda nagkarulugad sa puso, asin nagsarabi ki Pedro asin sa ibang magña apóstol, Magña tugang, ano an guiguibohon mi? Asin si Pedro nagsabi sainda, Magsorolsol kamo, asin magkaburuniagan an lambang saro sa saindo sa gñaran ni Jesu-Cristo sa kapatawadan kan saindong magña kasalan; asin kamo maako kan balaog nin Espiritu Santo. Magna Guibo 2:37-38

Asin naggubing na kan bagong pagkatauo na linalang sono sa Dios sa katanosan asin sa kabanalan nin katotoohan. Taga-Efeso 4:24

Siring sa nasusurat, Mayo nin matanos, dai, minsan saro; Taga-Roma 3:10

Kaya siring na huli sa sarong tauo an kasalan lominaog sa kinaban, asin an kagadanan huli sa kasalan; asin sa siring an kagadanan nakalakop sa gabos na tauo, huli ta an gabos nagkasala:-- Taga-Roma 5:12

Huli ta, kan kita magña maluya pa, sa kapanahonan si Cristo nagadan dahel sa magña maraot. Taga-Roma 5:6

Alagad ipinamimidbid nin Dios an saiyang sadiring pagkamoot sa sato, huli ta kan kita magña parakasala pa, si Cristo nagadan dahel sato. Taga-Roma 5:8

Na sia ipinahayag na Aki nin Dios na may kapangyarihan, dapit sa espiritu nin kabanalan, huli kan pagkabuhay liwat sa magña gadan; na iyo si Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, Taga-Roma 1:4

Huli ta naaaraman ta na si Cristo, huling binuhay liwat sa magña gadan, dai na magagadan: an kagadanan dai na makakasakop saiya. Taga-Roma 6:9

Huli ta kun ika magtuga kan saimong gñoso na si Jesus iyo an Kagurangnan asin magtubod sa saimong puso na binagñon sia nin Dios sa magña gadan, ika maliligtas. Taga-Roma 10:9

Huli ta an siisay man na magapod sa gñaran nin Kagurangnan maliligtas. Taga-Roma 10:13

Huli ta ako minatubod, na minsan an kagadanan, ni an buhay, ni an angel, ni an magña principado, ni an magña uya na, ni an magña madatong pa, ni an magña kapangyarihan, Ni an kalangkawan, ni an karaTaga-Roman, ni an anoman na linalang, dai makakapabulag sato sa pagkamoot nin Dios, na yaon ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan. Taga-Roma 8:38-39