1

2

3


"Както е писано: - "Няма праведен ни един."   Римляни 3:10

   Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога."   Римляни 3:23

   Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ."   Римляни 6:23

   "Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че,когато бяхме още грешници, Христос умря за нас."   Римляни 5:8

   "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот."   Йоан 3:16

   "Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда."   1во Йоаново1:9

   "Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш;  Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява."   Римляни 10:9-10

   "А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име."   Йоан 1:12

   "Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене."   Йоан 14:6

   "Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска."   Йоан 5:21

   "Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога;  не чрез дела, за да се не похвали никой."   Ефесяни 2:8-9

   "Още, братя, напомнювам ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите.  Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията."   1во Коринтяни 15:1,3-4

   "И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния."   Яков 5:16

   "Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов."   1во Йоаново4:7-8

   "И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.  Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин."   2ро Петрово 3:17-18