"Nõnda nagu on kirjutatud: „Ei ole õiget, ei ühtainsatki.” "   Pauluse kiri roomlastele 3:10

   "Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest."   Pauluse kiri roomlastele 3:23

   "Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas."   Pauluse kiri roomlastele 6:23

   "Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused."   Pauluse kiri roomlastele 5:8

   "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu"   Johannese evangeelium 3:16

   "Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust."   Johannese esimene kiri 1:9

   "Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,   sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks."   Pauluse kiri roomlastele 10:9-10

   "Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse."   Johannese evangeelium 1:12

   "Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu."   Johannese evangeelium 14:6

   "Sest nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab."   Johannese evangeelium 5:21

   "Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,   mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda."   Pauluse kiri efeslastele 2:8-9

   "Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate.   Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades,   ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi."   Pauluse esimene kiri korintlastele 15:1,3-4

   "Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda."   Jaakobuse kiri 5:16

   "Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat.   Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus."   Johannese esimene kiri 4:7-8

   "Mu armsad, et te nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega ja te ei langeks ära oma kindlalt aluselt.   Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises! Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil! Aamen."   Peetruse teine kiri 3:17-18