Nederlands


"Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een."   Romeinen 3:10

   "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods."   Romeinen 3:23

   "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."   Romeinen 6:23

   "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren."   Romeinen 5:8

   "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven heeft."   Johannes 3:16

   "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeve en ons reinigen van alle kwaad."   I Johannes 1:9

   "Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.  Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid."   Romeinen 10:9-10

   " Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.."   Johannes 1:12

   "Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij."   Johannes 14:6

   "Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil."   Johannes 5:21

   "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en niet door uzelf, het is Gods gave; Niet uit de werken, dus niemand kan zich erop laten voorstaan."   Efeziërs 2:8-9

   "Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetgeen gij ook aangenomen hebt, in hetgeen gij ook staat. Want ik heb u ten eerste overgegeven, dat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften."   1 Korinthiërs 15:1,3-4

   "Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed der rechtvaardigen vermag veel."   Jakobus 5:16

   "Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en iedereen, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde."   I Johannes 4:7-8

   "Gij dan, geliefden, van tevoren wetende wat er gaat komen, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; Maar groei in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen."   II Petrus 3:17-18