"Gluži, kā ir rakstīts: nav neviena taisna, it neviena."   Romiešiem 3:10

   "Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības."   Romiešiem 3:23

   "Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā."   Romiešiem 6:23

   "Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki."   Romiešiem 5:8

   "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību."   Jāņa evaņģēlijs 3:16

   "Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības."   Jāņa 1. vēstule 1:9

   "Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.  Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana."   Romiešiem 10:9-10

   "Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam."   Jāņa 1:12

   "Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani."   Jāņan 14:6

   "Jo, itin kā Tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī Dēls dara dzīvus, ko Viņš grib."   Jāņa 5:21

   "Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.  Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos."   Efeziešiem 2:8-9

   "Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, ...  Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem  un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem."   1. Korintiešiem 15:1,3-4

   "Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā."   Jēkaba 5:16

   "Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu.  Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība."   Jāņa 1. 4:7-8

   "Tad nu jūs mīļie, to jau zinādami, sargaities, ka, maldu līdzi aizrauti, nezaudējat savu stipro pamatu.  Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai!"   Pētera 2. vēstule 3:17-18