"Som det står skrevet: Det finnes ikke én rettferdig, ikke en eneste"   Romerne 3:10

   "Alle har syndet og står uten ære for Gud."   Romerne 3:23

   "For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."   Romerne 6:23

   "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere."   Romerne 5:8

   "For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."   Johannes 3:16

   "Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet."   Johannes’ første brev 1:9

   "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst;  for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse."   Romerne 10:9–10

   "Men alle dem som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn."   Johannes 1:12

   "Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved Meg."   Johannes 14:6

   "For likesom Faderen oppvekker de døde og gjør levende, slik gjør også Sønnen levende dem Han vil."   Johannes 5:21

   "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og det ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg."   Efeserne 2:8–9

   "Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i.  (...)  For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok:  At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at Han ble begravet, og at Han oppstod på den tredje dag etter Skriftene."    Paulus’ første brev til korinterne 15:1,3–4

   "Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet! En rettferdig manns bønn har stor kraft og virkning."   Jakobs brev 5:16

   "Dere elskede! La oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet."   Johannes’ første brev 4:7–8

   "Så må da dere, elskede, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke blir revet med av de ugudeliges villfarelse og falle ut av deres egen faste stand.  Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nå og til evig tid!  Amen."   Peters andre brev 3:17–18

Isi Rot Bilong God Bilong Kisim Bek Manmeri Long Pe Bilong Sin

Pren Bilong Mi:Mi laik askim yu long dispela wanpela, nambawan askim, em i winim olgeta arapela askim bilong laip. Amamas bilong yu, o hevi bilong yu oltaim oltaim, bai I stap long bekim bilong yu nau. Askim em I olsem:God i bin kisim bek yu o nogat? Dispela askim i no askim long ol gutpela pasin bilong yu, o sapos yu memba bilong sios, nogat. Askim, em i olsem:God i kisim bek yu pinis o nogat? Yu save tru tru olsem taim yu dai, bai yu go long heven o nogat?

God i tok: sapos yu laik i go long heven, yu mas kamap nupela gen [olsem pikinini]. Long Jon 3:7, Jisas i bin tokim Nikodimas olsem,“ . . . Yu mas kamap nupela gen[olsem pikinini].”

Long Baibel, God i givim yumi rot bilongkamap nupela gen, o, rot bilong kisim bek manmeri. Dispela rot bilong God i isi. God inapkisim bekyu tude. Olsem wanem?

Pren bilong mi, pastaim, yu mas luksave olsem,Yu sinman tru. Long wanem, Baibel I tok olsem,“ . . . olgetamanmerii bin mekim sin naoli kamap sot longmak bilongglori bilong God”(Rom 3:23).

Dispela pasin bilong mekimsin i kotim yu pinis na yu mas i dai. Baibel i tok gen olsem,“ . . . pe bilong sin em i dai . . . ”(Rom 6:23).Dispela dai bai i kisim sinman i go long ples hel (hul paia), na em bai i stap longwe long God inap oltaim oltaim.

Baibel i tok gen olsem,“ . . . God i makim wanpela taim bilong ol man i mas i dai. Na bihain long dispela i gat kot”(Hibru 9:27).

Tasol Papa God i laikim yu tumasna Em I givim dispela, wanpela Pikinini tasol bilong Em, Jisas, bilong karim sin bilong yu na I dai long ples bilong yu(long diwai kros). Tok bilong Em yet i tok,“ . . . dispela Man i no bin save long sin,God i bin mekim Emistap sinman tru bilonghelpimyumi. Olsem na yumi ken kamap stretpela pasin bilong God insait long Kraist”(2 Korin 5:21).

Jisas i bin kapsaitim blut bilong Em na Em i dai. Baibel i tok,“Blut i save givim laip long olgeta man . . . ”(Wok Pris 17:11).

“ . . . Na sapos blut i no kapsait, i no gat rot bilong tekewesin(Hibru 9:22).

“Tasol God i soim Em i laikim yumi tru olsem, taim yumi stap sinman yet,Kraist i bin i dai bilong kisim bek yumi(Rom. 5:8).

God i tok olsem Em i bin putim ol sin bilong yu na ol sin bilong mi antap long Jisas na Em (Jisas) i bin dai long ples bilong yu na mi bilong kisim bek yumi. Em i bin kamap sinman tru bilong kisim ples bilong yumi long diwai kros. Dispela em i tru. God i no inap giaman. Dispela samting God i mekim bilong yumi, yumi no inap tru i save long en, tasol i tru Em i mekim.

Pren bilong mi, God“ . . . Em i givim strongpela tok long olgeta man long olgeta hap graun olsem, ol i mas tanim bel”(Aposel 17:30).

Dispela pasin bilong tanim bel em i olsem pasin bilong senisim tingting. Yumi mas I wanbel wantaim God olsem yumi wanwan man em i sinman. Tu, yumi mas wanbel wantaim God olsem Jisas i bin mekim wok antap long diwai kros bilong kisim bek yumi.

Long Aposel 16:30-31, man bilong lukautim kalabus long Filipai i bin askim Pol na Silas,“ . . . Tupela bikpela man, mi mas mekim wanem samtingnabaiGod i kisim bek mi? Na tupela i tok,Yumas bilip long Bikpela Jisas Kraist na bai God i kisim bek yu . . . ”

Bilip tasol long Em olsem man husat i bin kisim sin bilong yu, na i dai long ples bilong yu. Bilip olsem ol i bin planim Em long matmat na God i bin kirapim bek Em.

Dispela kirap bek bilong Jisas long matmat i strongpela mak tru bilong strongim bilip bilong ol manmeri husat i bilip long Em. Na ol i ken save olsem bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim, sapos ol i bilip long Em olsem Em wanpela tasol i Man bilong kisim bek ol.

 

“Tasol olgeta man i kisim Em, Em i givim namba long ol, bai ol i ken kamap ol pikinini man bilong God. Yes long ol man i bilip long nem bilong Em”(Jon 1:12).

Baibel i tok,“Long wanem husat i singaut long nem bilong Bikpela, bai God i kisim bek em”(Rom 10:13).

Dispela hap tok “husat” i karamapim yu, na dispela hap tok, “bai i kisim bek,” em i no tok ‘ating’ o, ‘em inap’, nogat. Dispela hap tok i tok stret olsem God bai i kisim bek yu.

Tru tumas, yu yet i save olsem yu sinman. Nau tasol, long hap yu stap long en, yu ken senisim tingting bilong yu [tanim bel] na litimapim bel bilong yu i go long God long prea.

Long Luk 18:13, dispela sinman i bin prea olsem,“ . . . God,Yumas sori long mi, mi wanpela sinman.”Yu ken prea wankain olsem:

“O, God, mi save olsem mi sinman. Nau mi bilip olsem Jisas i bin kisim ples bilong mi long diwai kros. Mi bilip tu olsem blut bilong Em i bin kapsait bilong mi; na dai, na matmat, na kirap bek bilong Em tu, Em i bin mekim bilong helpim mi. Olsem na nau mi kisim Em olsem Man bilong kisim bek mi. Tenkyu long lusim olgeta sin bilong mi, na givim mi dispela presen, em i laip i stap gut oltaim oltaim, long wanem yu God bilong marimari tru. Amen.

Nau tasol yu mas bilipim tok bilong God na kisim dispela laip i stap gut oltaim oltaim. Bilip na bai God i kisim bek yu. I nogat wanpela sios, o arapela lain, o ol gutpela wok yu wokim inap kisim bek yu.Tingim, God tasol i save kisim bek man. Em tasol!

Dispela rot bilong God bilong kisim bek manmeri long pe bilong sin i olsem: Yu sinman (meri). Olsem na sapos yu no bilip long Jisas, Husat i bin dai long diwai kros bilong kisim ples bilong yu, bihain long dai bilong yu, bai yu go long hel (hul paia) na stap oltaim oltaim. Tasol sapos yu bilip long Jisas, Em i bin dai, na ol i planim Em, na Husat i bin kirap bek long matmat bilong kisim bek yu, bai God i lusim ol sin bilong yu na bai Em I givim presen nating long yu;Em laip i stap gut oltaim oltaim, long bilip bilong yu tasol.

Ating bai yu tok, “Tru tumas, dispela em I isi tumas.” Yes, em i isi! Na em i tok tru bilong Baibel. Em i we (rot) bilong God bilong kisim bek manmeri.Pren bilong mi, yu mas bilip long Jisas na kisim Em olsem Em wanpela tasol inap long kisim bek yu.

Sapos dispela rot bilong God i no klia tumas, mi laik bai yu ritim gen dispela liklik hap pepa. Yu noken malolo long ritim dispela liklik hap pepa inap long taim dispela toktok I klia long yu. Yu mas save olsem, tewel (soul) bilong yu i dia tumas na em i winim ol arapela samting bilong dispela graun.

Baibel i tok,“ . . . sapos wanpela man I kisim olgeta samting bilong dispela graun na lusim tewel bilong em yet, bai dispela i helpim em olsem wanem?”(Mak 8:36).

Yu mas save tru olsem God i kisim bek yu pinis. Sapos tewel (soul) bilong yu i lus olgeta,bai yu i no inap i go long heven. Olgeta samting yu wok hat long en bai i lus wantaim tu. Mi askim yu long bel bilong mi tru,Larim God i kisim bek yu nau tasol.

Pawa bilong God yet bai i kisim bek yu, na lukautim yu, na mekim yu i stap strongpela Kristen. Long wanem Baibel i tok,

“ . . . I no gat wanpela traim i bin kamap long yupela, na dispela i narakain long ol traim i save kamap longolgeta man. Nogat. Tasol Godistap Man yu inap bilip long Em.NaEm i no larim wanpela traim i kamap long yupela inap long winim strong bilong yupela. Tasol baiEmi wokim rot, baiyupela i kenranawe long dispela traim, bai yupela inap sanap strong longen(1 Korin 10:13).

Yu noken bilip long laik bilong yu yet, long wanem ol laik bilong man i save senis klostu klostu. Bilip bilong yu i mas sanap long ol promis bilong God. Ol promis bilong God i no save senis. Bihain long taim God I kisim bek yu i gattripela samtingyu mas wokim olgeta de bilong kamap strong long laip bilong yu wantaim God.Beten– yu toktok long God.Ritim Baibelbilong yu – God I toktok long yu.Telimautim Gutnius– yu tokim ol arapela long God.

Bilong soim bilip bilong yu long ol arapela, na soim olsem yu bihainim tok bilong Bikpela Jisas Krais,yu mas kisim baptais. Kwiktaim tru, yu mas go lotu long sios we ol brata na susa i bilip tru na bihainim tok bilong God.“Olsem na yu no ken sem long testimony bilong Bikpela bilong yumi . . . ”(2 Tim. 1:8).

Baibel i tok,“Olsem na wanem man i autimnem bilongMi long ai bilong ol manmeri, bai Mi tu autimnem bilongen long ai bilong Papa bilong Mi i stap long heven.”(Matyu 10:32).

Sampela hap tok long Baibel bilong helpim yu

Jon 3:16, 1 Pita 2:24, Aisaia 53:6, Jems 1:15, Rom 10:9-10, Efesas 2:8-9, Gutpela Sindaun 27:1, 1 Korin 15:3-4, Jon 10:27-30, 1 Jon 5:13,

Sapos yu bin tanim bel long taim yu ritim dispela Gutnius pas, toksave long mipela, bai mipela tu i amamas wantaim yu.

Copyright: Robert Ford Porter, 1991