Lebelela, Theetša O Phela Puku

Audio

Gobane moo ga go tlhaolo; ba dirile dibe bohle, ba hlaya letago la Modimo. BaRoma 3:23

Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena. BaRoma 6:23

Le baphološwa ka kgaugelo ka tumelo; ga la ka la iphološa; e fo ba mpho ya Modimo. Ga la ka la e bona ka mediro, gore go se be le e a kago itumiša. BaEfeso 2:8-9

Wa lekgetho a ema kgole, a šia le go lelalela legodimong; a itshetla sehuba a re: Modimo, nkgaugele, nna modiradibe. Luka 18:13

Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego. Gobane Modimo, Morwa wa gagwe ga a ka a mo romela lefaseng gore a le ahlole; o mo romile gore lefase le phološwe ke yena. Johane 3:16-17

Ga lešo la hlohlwa ke moleko o kago pala batho. Modimo ke Mmotegi; a ka se ke a lesa la lekwa ka tše di kago le palela; gotee le moleko o tlo fela a bea sebaka sa go tlo efoga, gore le kgone go kgotlelela. 1 BaKorinthe 10:13

Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang. Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena. BaRoma 8:38-39

Gobane Kriste ke yena phetšo ya Molao, gore toko e be ya bohle ba ba dumelago. BaRoma 10:4

Gobane o re: Ke go kwa ka lebaka la kgahlego; ke go thuša ka letšatši la phološo. Tsebang ge, lebaka la kgahlego ke la bjale; tšatši la phološo ke la lehono le. 2 BaKorinthe 6:2

Ge ba ekwa tšeo, tša ba hlaba dipelo, ba botšiša Petro le baapostola, ba re: Banna ba gešo, re tlo dirang? Petro a fetola a re: Sokologang; ka moka le kolobetšwe leineng la Jesu Kriste, e ba gona go lebalelwa dibe; ke mo le tlogo fiwa neo ya Moyamokgethwa. Ditiro Tša Baapostola 2:37-38

Le apare motho e mofsa, e a bopetšwego go etša Modimo go lokeng le kgethegong ya makgonthe. BaEfeso 4:24

ka mo go ngwadilwego gwa thwe: Ga go e a dirago tše botse, le ge e le o tee. BaRoma 3:10

Ke gona, bjalo ka ge sebe se tsene lefaseng ka motho o tee, mme lehu la tsena ka sebe, lehu le aparetše batho bohle ka ge ba dirile dibe bohle. BaRoma 5:12

Gobane Kriste mola a re hwela, ke ge re sa le bafokodi; o hwetše basenye. BaRoma 5:6

Gomme Modimo, lerato le a re ratilego ka lona, o le bonagatša ka ge Kriste a re hwela re sa le badiradibe. BaRoma 5:8

a bonala e le Morwa wa Modimo ka maatla le ka Moya wa bokgethwa, le ka go tsoga bahung, yena Jesu Kriste mong wa rena. BaRoma 1:4

Gobane re ba ba tsebago, gore Kriste Motsogabahung ga a sa hwa, lehu ga le sa mmuša. BaRoma 6:9

Gobane ge o ipolela ka molomo wa re: Jesu ke yena Morena! wa realo o dumela ka pelo gore Modimo o mo tsošitše bahung, gona o tlo phološwa. BaRoma 10:9

Gobane go thwe: Ba go tlo phološwa ke ba ba bitšago ina la Morena. BaRoma 10:13

Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang. Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena. BaRoma 8:38-39

Morena ke modiši wa ka; nka se hloke selo. O nkhutamiša mafulong a matala; o nkiša meetseng a makhutšo. O lapološa moya wa ka; o ntshepediša mmileng wa go loka ka baka la leina la gagwe. Le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu, nka se boife bobe, gobane o na le nna; molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo. O nkabela dijo, manaba a ka a ntebeletše; o ntlotša hlogo makhura; senwelo sa ka se tletše wa go falala. Tše botse fela le kgaugelo di tlo ntatela mehla yohle ke sa phela. Gomme ke tlo fetša bontši bja matšatši ke dutše Ngwakong wa Morena.