Srpski

                                          српски
Audio

"Kao što stoji napisano: ni jednoga nema pravedna."   Rimljanima 3:10

   "Jer svi sagriješiše i izgubili slavu Božiju."   Rimljanima 3:23

   Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božij je život vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu."   Rimljanima 6:23

   "Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas."   Rimljanima 5:8

   "Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni."   Evanđelje po Jovanu 3:16

   "Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake nepravde."   1. Jovanova 1:9

   "Jer ako priznaješ ustima svojima da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvijeh, bićeš spasen.  Jer se srcem vjeruje za pravdu a ustima se priznaje za spasenije."   Rimljanima 10:9-10

   "A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime njegovo."   Evanđelje po Jovanu 1:12

   "Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me."   Evanđelje po Jovanu 14:6

   "Jer kako što otac podiže mrtve i oživljuje, tako i sin koje hoće oživljuje."   Evanđelje po Jovanu 5:21

   "Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božij.  Ne od djela, da se niko ne pohvali."   Efežanima 2:8-9

   "Ali vam napominjem, braćo, jevanđelje, koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite.  Jer vam najprije predadoh što i primih da Hristos umrije za grijehe naše, po pismu, I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu."   1. Korinćanima 15:1,3-4

   "Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe, i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći."   Jakovljeva 5:16

   "Ljubazni! da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga. A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav."   1. Jovanova 4:7-8

   "A vi dakle, ljubazni, znajući naprijed, čuvajte se da prijevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima, i ne otpadnete od svoje tvrđe;  Nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sad i u vječna vremena. Amin."   2. Petrova Poslanica 3:17-18