Download
Existuje cesta do nebies.pdf
Adobe Acrobat Dokument 913.4 KB

"Ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného."   Rimanom 3:10

   "Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej."   Rimanom 3:23

   "Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi."   Rimanom 6:23

   "Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás."   Rimanom 5:8

   "Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život."   Ján 3:16

   "Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti."   1. Jánov 1:9

   "Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený  Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie."   Rimanom 10:9-10

   "Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno."   Ján 1:12

   "A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa."   Ján 14:6

   "Lebo jako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje."   Ján 5:21

   "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil."   Efezským 2:8-9

   "A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte,  Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem   a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem."   1. Korintským 15:1,3-4

   "Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca."   Jakubov 5:16

   "Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha.  Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Bôh je láska."   1. Jánov 4:7-8

   "Vy teda, milovaní, znajúc to vopred chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti.  Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Ameň."   2. Petrov 3:17-18

V jednom sú si všetci ludia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve. List Rímskym 3:23 Lebo mzdou hriechu je smrt, ale darom Božím je vecný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista. List Rímskym 6:23 Boli ste teda spasení iba z milosti, tým, že ste uverili v Krista. A ani táto viera nepochádza z vás. Je to Boží dar. Spasenie nie je odmena za naše dobré skutky, ktoré konáme. Nik sa nemôže pochválit, že si ho zaslúžil. List Efezským 2:8-9 No colník stál celkom vzadu so sklonenou hlavou, ani len oci sa neodvážil zdvihnút k nebu. Na znamenie lútosti sa bil do prs a takto sa modlil: 'Bože, zlutuj sa nado mnou, som velký hriešnik.' Evanjelium podl'a Luku 18:13 Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal vecný život. 17 Boh svojho Syna neposlal nato, aby svet súdil, ale aby ho zachránil. Evanjelium podl'a Jána 3:16-17 Až dosial vás nestihlo nic, co by clovek nemohol uniest. Boh nesklame vašu dôveru ani v dalších skúškach; ak ich dopustí, dá vám aj silu vydržat a prekonat ich. Prvý list Korintským 10:13 Lebo som presvedcený, že nic nás nemôže odlúcit od jeho lásky: ani smrt ani život, ani anjeli ani démonské sily, ani prítomnost ani budúcnost, nijaká moc, ani nebo ani peklo, ani cokolvek iné v celom tvorstve nás nemôže odlúcit od lásky Božej, ktorú Boh dokázal v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. List Rímskym 8:38-39 Kristus naplnil zákon, a tým ukoncil jeho vládu. Kto v neho uverí, bude ospravedlnený. List Rímskym 10:4 "V case milosti som vypocul tvoju modlitbu a v den záchrany som ti pomohol." Den záchrany je dnes - neprepaste ho! Druhý list Korintským 6:2 Petrove slová sa hlboko dotkli mnohých posluchácov a zacali sa spytovat apoštolov: "Bratia, co máme robit?" Peter im odpovedal: "Nech sa každý z vás odvráti od hriechu, navráti sa k Bohu a dá sa pokrstit v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A vtedy aj vy dostanete dar Svätého Ducha. Skutky apoštolov 2:37-38 Áno, musíte sa stat novými, odlišnými osobnostami, dobrými a svätými, ktoré vyžarujú Božiu spravodlivost. List Efezským 4:24 O všetkých ludoch je napísané v žalme: List Rímskym 3:10 Cez jedného cloveka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu - smrt. A pretože všetci podlahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti. List Rímskym 5:12 Pamätajme, že Kristus za nás zomrel už vtedy, ked sme ešte žili v hriechu. List Rímskym 5:6 Ale nám Boh dokázal svoju lásku práve tým, že poslal Krista, aby zomrel za nás, ked sme ešte boli hriešnikmi. List Rímskym 5:8 ale zároven je aj Božím Synom, obdareným Svätým Duchom a mocou, co dokazuje jeho vzkriesenie. List Rímskym 1:4 Vieme, že Kristus vstal z mrtvych a už nikdy nezomrie. Smrt už nemá nad ním nijakú moc. List Rímskym 6:9 Lebo ak svojimi ústami vyznáš: "Ježiš Kristus je Pán!" a ak celým srdcom uveríš, že Boh ho vzkriesil z mrtvych, budeš zachránený. List Rímskym 10:9 "Lebo každý, kto vzýva meno Pánovo, bude zachránený," predpovedal už prorok Joel. List Rímskym 10:13 Lebo som presvedcený, že nic nás nemôže odlúcit od jeho lásky: ani smrt ani život, ani anjeli ani démonské sily, ani prítomnost ani budúcnost, nijaká moc, ani nebo ani peklo, ani cokolvek iné v celom tvorstve nás nemôže odlúcit od lásky Božej, ktorú Boh dokázal v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. List Rímskym 8:38-39