Download
Kako pridem v nebesa.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1'018.9 KB
Audio

"Kakor je pisano: Ni pravičnega, niti enega, "   Rimljanom 3:10

   "Saj so vsi grešili in so brez Božje slave."   Rimljanom 3:23

   "Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. "   Rimljanom 6:23

   "Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki."   Rimljanom 5:8

   " Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje."   Janez 3:16

   " Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen."   I Janez 1:9

   "Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen."  S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja."   Rimljanom 10:9-10

   "Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime."   Janez 1:12

   "Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni."   Janez 14:6

   "Kakor namreč Oče obuja mrtve in jim daje življenje, tako tudi Sin daje življenje, komur hoče."   Janez 5:21

   "Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar."  Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil."   Efežanom 2:8-9

   "Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem. ... Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih."  Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih."   I Korinčanom 15:1,3-4

   "Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega."   Jakob 5:16

   "Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. "  Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen."   I Janez 4:7-8

   "Ker torej to vnaprej poznate, ljubi, se varujte, da vas blodnja pokvarjenih ne bo potegnila za sabo in da ne odpadete od svoje utrjenosti."  Rastite pa v milosti in spoznanju našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in do dneva večnosti!  Amen"   II Peter 3:17-18

Sveto Pismo Saj so vsi grešili in so brez Božje slave, Pismo Rimljanom 3:23 Plaèilo za greh je namreè smrt; Božji milostni dar pa je veèno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Pismo Rimljanom 6:23 Z milostjo ste namreè odrešeni po veri, vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Pismo Efežanom 2:8-9 Cestninar pa je stal daleè proè in še oèi ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: 'Bog, bodi milostljiv meni grešniku!' Evangelij po Luku 18:13 Bog je namreè svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihèe, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel veèno življenje. 17 Bog namreè svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Evangelij po Janezu 3:16-17 Znašli ste se le pred èloveško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani èez svoje moèi, ampak bo ob preizkušnji tudi omogoèil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Prvo pismo Korinèanom 10:13 Kajti preprièan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moèi, ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla loèiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Pismo Rimljanom 8:38-39 Kajti konec postave je Kristus, v praviènost vsakomur, ki veruje. Pismo Rimljanom 10:4 Pravi namreè: Ob èasu milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je tisti milostni èas! Glejte, zdaj je dan rešitve! Drugo pismo Korinèanom 6:2 Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: "Bratje, kaj naj storimo?" Peter jim je odgovoril: "Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpušèanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Apostolska dela 2:37-38 On, ki se je spustil, je isti, ki se je vzdignil èez vsa nebesa, da bi napolnil vse. Pismo Efežanom 4:24 Kakor je pisano: Ni praviènega, niti enega, Pismo Rimljanom 3:10 Kakor je torej po enem èloveku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili ...; Pismo Rimljanom 5:12 Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v èasu, ki je bil za to doloèen, umrl za brezbožne Pismo Rimljanom 5:6 Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Pismo Rimljanom 5:8 po duhu svetosti pa je po obujenju od mrtvih postavljen za Božjega Sina v moèi. To je Jezus Kristus, naš Gospod, Pismo Rimljanom 1:4 saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, veè ne umre; smrt nad njim nima veè oblasti. Pismo Rimljanom 6:9 Kajti èe boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. Pismo Rimljanom 10:9 In res: Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Pismo Rimljanom 10:13 Kajti preprièan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moèi, ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla loèiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Pismo Rimljanom 8:38-39