Download
Van út a mennybe.pdf
Adobe Acrobat Dokument 969.9 KB
Audio - Magyar

 "A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is."   Rómaiakhoz 3,10

   "Mert mindnyájan vétkeztek, és szûkölködnek az Isten dicsõsége nélkül."   Rómaiakhoz 3,23

   "Mert a bûn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban."   Rómaiakhoz 6,23

   "Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."   Rómaiakhoz 5,8

   "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."   János 3,16

   "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."   I János 1,9

   "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halálból, megtartatol.  Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre."   Rómaiakhoz 10,9-10

   "Valakik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az õ nevében hisznek."   János 1,12

   "Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."   János 14,6

   "Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít."   János 5,21

   "Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez;  Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék."   Efezusiakhoz 2,8-9

   "Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is.  Mert azt adtam elõtökbe fõképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint."   I Korinthusiakhoz 15,1  15,3-4

   "Valljátok meg bûneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése."   Jakab 5,16

   "Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, a ki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet."   I János 4,7-8

   "Ti azért szeretteim elõre tudván ezt, õrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitõl elragadtatva, a saját erõsségetekbõl ki ne essetek;  Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsõség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen."   II Péter 3,17-18