Download
Đâu là đường đưa tôi vào nước trời
Vietnamesisch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1'018.3 KB


Vietnamese

Vietnamese, NorthernVietnamese

Vietnamese, Northern


Vietnamese

Vietnamese, Northern


 "Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không."   Rôma 3:10

   "Vì mọi người đều đă phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."   Rôma 3:23

   "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta."   Rôma 6:23

   "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ ḷng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta c̣n là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết."   Rôma 5:8

   "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đă ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đờ."   Gioan 3:16

   "C̣n nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."   Thư 1 của Thánh Gioan 1:9

   "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và ḷng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đă khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;  vì tin bởi trong ḷng mà được sự công bình, c̣n bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi."   Rôma 10:9-10

   "Nhưng hễ ai đă nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài."   Gioan 1:12

   "Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."   Gioan 14:6

   "Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy."   Gioan 5:21

   "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.  Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình."   Thư gửi Tín Hữu Êphêxô 2:8-9

   "Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đă rao giảng và anh em đă nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy.  Vả trước hết tôi đă dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đă nhận lănh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đă bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh."   Thư 1 gửi Tín Hữu Côrintô 15:1,3-4

   "Vậy, hăy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy ḷng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều."   Giacôbê 5:16

   "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hăy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương."   Thư 1 của Thánh Gioan 4:7-8

   "Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đă được biết trước, vậy hăy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng.  Hăy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men."   Thư 2 của Thánh Phêrô 3:17-18

Vietnamese

Vietnamese, Northern


Vietnamese

Vietnamese, Northern