Kulola, Kupikana Ni Kola Umi: Buku


Audio


/1 Nambo Mlungu waimichisye kuti akusatunonyela mnope, pakuti pele patwaliji wakulemwa, Klisto watuwilile. Chindimba cha Ayuda chila, chakutelwa Pasaka pachawandichile, Yesu wamanyilile chilepe kuti ndawi jakwe jiyiche jakuti atyoche pa chilambo pano kwawula kwa Atati, jwelejo wanonyele wanganyawo wele wawaliji wakwe wala pasi pano nipo wanonyele kwakumalilwa. Pangali mundu jwele jwakwete chinonyelo chakuchipunda chelechi, chakuti mundu akwasila umi wakwe ligongo lya achambosangagwe. Ni kuwumila kwa Yesu Klisto, mboni jakulupichika, wele wali wandanda kwimuka ku wawe, nipo soni Mwenye jwakulamula achayimwene wosope wa chilambo chapasi; Jwalakwe jwakutunonyela, ni watugopwele myakulemwa yetu ni miasi jao. Pakuwa Mlungu wanonyele mnope wandu mpaka wampeleche Mwanagwao juwawelekwe jumpepe, kuti jwalijose jwakumkulupilila jwelejo akasajasika, nambo akole umi wangamala. Nambo mundu jwakanakola unonyelo, ngakummanyilila kose Mlungu, pakuwa Mlungu ali unonyelo wene. /2 Pangali jwine jwakuti mpaka akane chamtemela cha mkulambila kwetu chili chachikulungwa; Jwalakwe wawonechele ali ni chiilu cha mundu, wagolochekwe mu msimu, nipo malayika wambweni; Walalichikwe pasikati pa wandu wangosyo, chilambo chosope chapasi chamkulupilile, wapochelwe kwinani mlumbili.