Download
Jak se dostanu do nebe.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1'019.8 KB


Audio

 „Jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden.“   Římanům 3,10

   „Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“   Římanům 3,23

   „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“   Římanům 6,23

   „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“   Římanům 5,8

   „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“   Jan 3,16

   „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“   1. Jan 1,9

   „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.“   Římanům 10,9-10

   „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“   Jan 1,12

   „Ježíš mu odpověděl: ,Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“   Jan 14,6

   „Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce.“   Jan 5,21

   „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.  Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“   Efezským 2,8-9

   „Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte,  … Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem.“   1. Korintským 15,1,3-4

   „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“   Jakub 5,16

   „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“   1. Jan 4,7-8

   „Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.“   2 .Petr 3,17-18