Audio

UYehova ngumalusi wam, andisweli lutho. Wénza ukuba mandibuthe emakriweni aluhlaza; Úndithundezela emanzini angawokuphumla. Úyawubuyisa umphefumlo wam; Úndikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lukufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba ùnam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela. Ùndilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, Ùyithambisa ngeoli intloko yam, Indebe yam iyaphalala. Inene, ndiya kulandelwa kokulungileyo nenceba Yonke imihla yobomi bam, Ndihlale endlwini kaYehova Imihla emide.